Terms of use

Regulamin sklepu internetowego HASH ONE

§1

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.hashonewear.com prowadzonego przez HASHONE Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak s.c., ul. Zamiany 8 lu. 202, 02-786 Warszawa, REGON 380175370, NIP 9512462010, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki („Sprzedawca”).
 2. Wszelkie próby kontaktu ze sklepem prosimy kierować na:
  e-mail: shop@hashonewear.com lub w szczególnych przypadkach pod nr tel.: +48 500897820
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Polityka przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia dostępna jest w zakładce “Polityka prywatności” na stronie www.hashonewear.com

 

§2

Definicje

 1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca ​- osoby fizyczne p​rowadzące działalność gospodarczą pod firmą HASHONE S.C. Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512462010, REGON 380175370.
 3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hashonewear.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy: HASHONE S.C. Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak, ul. Zamiany 8 LU 202, 02-786 Warszawa
 2. E-mail sprzedawcy: shop@hashonewear.com
 3. Telefon sprzedawcy: +48 500897820
 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 90 1950 0001 2006 0063 4098 0002
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach 10.00-18.00, od poniedziałku do piątku.

§4

Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN (złotych polskich), a dodatkowo również w Euro (po wybraniu innej wersji językowej niż polska) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 1. a) płatność gotówką za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczający przesyłkę,
 2. b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 3. c) płatność przelewem w terminie do 7 dni roboczych,
 4. d)  natychmiastowa płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu BLUE MEDIA S.A.:

– W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

-W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

BLIK

-W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu zwrotu.

Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.

§5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§6

Dostawa

 1. Zamówienia są nadawane w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (za pobraniem) albo od zaksięgowania wpłaty (pozostałe).
 1. Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.
 2. Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania (Kurier DPD)
 3. Czas dostawy na terenie Polski – do 3 dni roboczych od nadania (Kurier Pocztex 48)
 4. Koszt dostawy na terenie Polski: darmowy powyżej 500zł.
 5. Czas dostawy przesyłek zagranicznych na terenie UE – do 14 dni roboczych, poza UE – do 60 dni roboczych.
 6. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i wyświetlany podczas procesu zamówienia po wybraniu właściwego kraju.
 7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.
 8. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.

§7

Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać wiadomość email na adres shop@hashonewear.com z numerem zamówienia oraz numerem konta bankowego na który ma być dokonany zwrot . W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą a zapłata za towar zostaje zwrócona w ciągu najpóźniej 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu na numer konta wskazany przez Klienta w wiadomosci email. Kwota zwrotu równa jest cenie produktu. Sprzedawca nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania produktu, którego zwrot dotyczy.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Testowany Produkt nie podlega zwrotowi, gdy jest w stanie nieużywalności. Ewentualny stopień zniszczeń lub zużycia oceniany jest przez Sprzedawcę.

Aby zwrócić produkt należy:

 1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu lub napisać i podpisać inne, jednoznacznie oświadczenie rezygnacji z zakupu i załączyć je do paczki.
 2. Skompletować zwracany produkt i zabezpieczyć je w należyty sposób na czas wysyłki.
 3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

“HASH ONE”

Gniewomir Czarnecki
Aleja Jerzego Waszyngtona 59/3 04-074 Warszawa
Zwrot paczkomatem WAW71A nr telefonu 500897820

Zwrotu można dokonać przykładowo:

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

FOMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej shop@hashonewear.com
  lub przesyłane na adres Sprzedawcy (HASHONE Gniewomir Czarnecki
  Aleja Jerzego Waszyngtona 59/3 04-074 Warszawa

   

 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy | dotyczy wyłącznie Konsumentów

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Mogą Państwo wystosować jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji np. poprzez wysłanie wiadomości email na adres shop@hashonewear.con.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwroty prosimy kierować na adres:

HASHONE 

Gniewomir Czarnecki
Aleja Jerzego Waszyngtona 59/3 04-074 Warszawa
Zwrot paczkomatem WAW71A nr telefonu 500897820

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien jej nosić” (czyli w sytuacji typowej).  

[z motywu 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE].

DO YOU WANT MORE?

Receive updates, latest drops, access to exclusive deals, and more.
We’ll never spam your inbox!


Marketing Permissions


Please be advised that the personal data administrator of subscribers to the newsletter is HASHONE s.c. Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak. The data will be used to provide the newsletter with information about promotions and HASH ONE products. Providing data is voluntary. The data will not be shared with other entities excluding Mailchip. Each subscriber has the right to access their data and correct them and may at any time opt out of receiving the newsletter.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.