Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest TUTAJ. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą a zapłata za towar zostaje zwrócona w ciągu najpóźniej 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu na numer konta wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu. Kwota zwrotu równa jest cenie produktu wraz z kosztem dostawy towaru. Sprzedawca nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania produktu, którego zwrot dotyczy.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Testowany Produkt nie podlega zwrotowi, gdy jest w stanie nieużywalności. Ewentualny stopień zniszczeń lub zużycia oceniany jest przez Sprzedawcę.

Aby zwrócić produkt należy:

 1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu lub napisać i podpisać inne, jednoznacznie oświadczenie rezygnacji z zakupu i załączyć je do paczki.
 2. Skompletować zwracany produkt i zabezpieczyć je w należyty sposób na czas wysyłki.
 3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

“HASH ONE”
VOLT Boulderownia

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Zwrotu można dokonać przykładowo:

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

FOMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej shop@hashonewear.com
  lub przesyłane na adres Sprzedawcy (HASHONE Zamiany 8 LU202, 02-786 Warszawa)
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem 
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

FORMULARZ REKLAMACYJNY

CHCESZ WIĘCEJ?

Dowiaduj się o nowościach, świeżych produktach promocjach i ofertach specjalnych.
Nigdy nie wysyłamy spamu na Twoją skrzynkę!


Zgody marketingowe


Informujemy, że administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera jest HASHONE s.c. Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak. Dane będą wykorzystywane w celu dostarczania newslettera z informacjami o promocjach i produktach HASH ONE. Podanie danych jest dobrowolne. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem Mailchimp. Każdy subskrybent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Używamy Mailchimp jako naszej platformy marketingowej. Zgadzając się na subskrypcję wyrażasz zgodę na przesłanie danych do Mailchimp w celu przetwarzania. Dowiedz się więcej o polityce prywatności w firmie Mailchimp.

pl_PLPolski
en_USEnglish pl_PLPolski