Refund Policy

Prawo do odstąpienia

Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wiadomość email na adres shop@hashonewear.com z numerem zamówienia oraz numerem konta bankowego na który ma być dokonany zwrot. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą a zapłata za towar zostaje zwrócona w ciągu najpóźniej 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu na numer konta wskazany przez Klienta w wiadomości email. Kwota zwrotu równa jest cenie produktu wraz z kosztem dostawy towaru. Sprzedawca nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania produktu, którego zwrot dotyczy.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Testowany Produkt nie podlega zwrotowi, gdy jest w stanie nieużywalności. Ewentualny stopień zniszczeń lub zużycia oceniany jest przez Sprzedawcę.

Aby zwrócić produkt należy:

 1. Napisać wiadomość email na adres shop@hashonewear.com z numerem zamówienia oraz numerem konta bankowego na który ma być dokonany zwrot.
 2. Skompletować zwracany produkt i zabezpieczyć je w należyty sposób na czas wysyłki.
 3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:

Gniewomir Czarnecki
Aleja Jerzego Waszyngtona 59/3 04-074 Warszawa
Zwrot paczkomatem WAW71A

nr telefonu 500897820

Zwrotu można dokonać przykładowo:

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej shop@hashonewear.com
  lub przesyłane na adres Sprzedawcy (Hashone

Gniewomir Czarnecki
Aleja Jerzego Waszyngtona 59/3 04-074 Warszawa
Zwrot paczkomatem WAW71A nr telefonu 500897820)

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
 2. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 4. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem 
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DO YOU WANT MORE?

Receive updates, latest drops, access to exclusive deals, and more.
We’ll never spam your inbox!


Marketing Permissions


Please be advised that the personal data administrator of subscribers to the newsletter is HASHONE s.c. Gniewomir Czarnecki, Igor Kurylak. The data will be used to provide the newsletter with information about promotions and HASH ONE products. Providing data is voluntary. The data will not be shared with other entities excluding Mailchip. Each subscriber has the right to access their data and correct them and may at any time opt out of receiving the newsletter.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.